Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

IHRISKO LIDL ŽIHADIELKO VYRASTIE AJ V LEVOČI !Vytlačiť
 


Ďakujeme všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu hlasovali v prospech levočských detí. 

Krásne 2. miesto s celkovým počtom 137 221 hlasov.

Gratulačný list_Levoča_Stránka_1.jpg


 
 

Najúspešnejší športovci regiónu ,,SPIŠ“Vytlačiť
 

Už 45 rokov sa v regióne koná vyhodnotenie najlepších športovcov. Ocenili sa športové výsledky kolektívov, nádejných talentov či zaslúžilých športovcov. Spišskí športovci boli 8. marca 2018 ocenení v obci Hrabušice. 

Je len chvályhodné, že aj za rok 2017 bola silná konkurencia a výber bol nesmierne ťažký. Oceňovania najlepších športovcov okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Z nášho mesta Levoča boli ocenení v kategóriách – jednotlivci, talent a cena olympijského klubu.

U jednotlivcov si cenu prevzal Róbert Džugan – reprezentant  v hokeji, za mladé talenty Levoču zastúpila Vladimíra Rušinová z XC Ski team klubu a cenu olympijského klubu si prevzal Václav Trnka a Alžbeta Ježíková. Na záver slávnosti starostka  Janka Skokanová odovzdala štafetu primátorovi Spišskej Novej Vsi Jánovi Volnému. Vyhodnotenie za rok 2018 bude organizovať SNV.

Po  oceňovaní  prednosta Pavol Bečarik  sa zúčastneným poďakoval a športovcom poprial veľa úspechov do budúcna.

 

- FOTOGALÉRIA -

 

A.Ježíková.jpg
Alžbeta Ježíková
 

A.Paullusová + Trnka.JPG
Václav Trnka
 

Robco.jpg
Róbert Džugan
 

vladka5.jpg
Vladimíra Rušinová
 


 
 

Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva ocenili prácu LevočanovVytlačiť
 

Uplynulý rok schválili poslanci Mestského zastupiteľstva udelenie čestného občianstva, ceny mesta a ceny primátora mesta Levoča. Vo štvrtok 22. februára 2018 sa v Mestskom divadle v Levoči stretli zástupcovia mesta, mestskí poslanci, ocenení Levočania, ale i široká verejnosť, aby spolu oslávili a vzdali hold miestnym, ktorých život a práca neostali nepovšimnuté.


Mestské zastupiteľstvo schválilo a zástupkyňa primátora mesta JUDr. Lýdia Budziňáková spoločne s prednostkou mestského úradu JUDr. Luciou Babejovou odovzdali jedno čestné občianstvo mesta, osem ocenení mesta a päť ocenení primátora mesta Levoča. Slávnostné mestské zastupiteľstvo konajúce sa výnimočne v priestoroch mestského divadla prilákalo i mnohých Levočanov, rodinných príslušníkov, známych či priateľov ocenených. Organizátori si pre všetkých ocenených pripravili pamätné dary, z ktorých jedným bola i fotografi a od svetoznámeho umelca a Levočana Petra Župníka, ktorého fotografie boli nasnímané pri príležitosti 500. výročia dokončenia oltára Majstra Pavla v Bazilike sv. Jakuba v Levoči.

Pre ocenených organizátori pripravili i krátke video dokrútky o ich živote a práci. Na záver v mene všetkých ocenených poďakoval vedeniu mesta a mestskému zastupiteľstvu Peter Krupa, ktorému bola udelená cena primátora mesta. „Mladý človek má sny, hľadá a potrebuje vzor. Žiaden z nás by tu dnes nebol, ak by neveril vlastným snom. Toto ocenenie nás všetkých zaväzuje robiť svet krajším a lepším,“ dodal Peter Krupa.

Slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva sprevádzala prítomných moderátorka Janka Hospodárová, ktorá počas odovzdávania niekoľkokrát zdôraznila výnimočnosť aktivít ocenených Levočanov. „Také krásne popoludnie, a to hovorím z celého srdca, som už dlho nezažila. Dlho som nestretla takých výnimočných ľudí ako práve dnes. Zvyčajne tí najšikovnejší bývajú i najskromnejší a zostávajú v anonymite, a to sa mi potvrdilo i dnes v Levoči. Bolo mi cťou,“ dodala v závere moderátorka a rozlúčila sa s prítomnými hosťami.

 

28472015_2069157583320900_9171799396630528146_n.jpg 28577412_2069157776654214_5867423344725117414_n.jpg 28577870_2069158393320819_5706955819174258588_n.jpg

 

- FOTOGALÉRIA -


 
 

14. ročník obľúbených Potuliek LevočouVytlačiť
 

MESTO LEVOČA, INFORMAČNÁ KANCELÁRIA, MÚZEUM ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA
V LEVOČI, MsKS MESTA LEVOČA

organizovalo dňa 3. marca 2018

POTULKY LEVOČOU XIV. MÚZEUM ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSTVA V LEVOČI

PODUJATIE SA KONALO PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV SVETOVÉHO DŇA SPRIEVODCOV
CESTOVNÉHO RUCHU

PREDSTAVILI MODERNÚ A INTERAKTÍVNU EXPOZÍCIU MÚZEA 21. STOROČIA.
HISTÓRIU VZDELÁVANIA V ŠPECIÁLNYCH ŠKOLÁCH UMOCNIA VZÁCNE EXPONÁTY – ORIGINÁLNE UČEBNÉ POMÔCKY. VÝNIMOČNOSŤ, DÔLEŽITOSŤ A FUNKČNOSŤ
ĽUDSKÝCH ZMYSLOV SI UVEDOMÍTE PROSTREDNÍCTVOM NADROZMERNÝCH
3D MODELOV ĽUDSKÉHO UCHA ČI OKA.

 

28516389_1869547159784066_1659881839842526223_o.jpg

28378998_1869546536450795_234046963490060002_n.jpg 28576887_1869547066450742_2419753944537497989_n.jpg

IMG_0033.jpg

IMG_0034.jpg

IMG_0035.jpg

IMG_0036.jpg

IMG_0039.jpg

IMG_0041.jpg

IMG_0042.jpg
 


 
 

Zástupkyňa primátora Levoče tiež navštívila prezidenta Andreja KiskuVytlačiť
 


Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal v Prezidentskom paláci zástupcov miest a obcí Slovenska už po štvrtýkrát. Pozvanie prijala i zástupkyňa mesta Levoča Lýdia Budziňáková. Spoločne diskutovali o mnohých témach a problémoch, s ktorými sa primátori, starostovia a zástupcovia miest a obcí pri výkone svojej práce stretávajú.

 

Prezident Kiska je známy svojou aktív­nou činnosťou v regiónoch a i samotné stretnutie sa so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska chápe ako pro­striedok pochopenia toho, čo mestá, obce, ale najmä ich občanov trápi. „Stretnutia s vami sú pre mňa vzácne. Najlepšie viete, čo trápi ľudí vo vašich mestách. Čím žijú obyvatelia centra mesta, predmestia aj mestských častí.

Viete o problémoch, príbehoch ľudí sídlisko po sídlisku, ulicu po ulici, dom po dome. Dôvera vložená do vás je veľ­ká a želám vám, aby ste ju znova me­nili na fungujúcu samosprávu slúžiacu všetkým obyvateľom,“ vysvetlil prezi­dent Andrej Kiska. 

kiska.jpg

Vo svojom príhovore sa dotkol mno­hých dôležitých tém, ktoré priamo ovplyvňujú samosprávy samé. Veno­val sa zdravotníctvu, sociálnej oblasti, ale najmä školstvu a vyzval primáto­rov, starostov i zástupcov miest a obcí k spoločnému snaženiu sa s cieľom vytvoriť lepší školský systém.

V závere prezident poďakoval zamest­nancom mestských a obecných úra­dov. Vyzval vedenia miest a obcí, aby sa stali svojim pracovníkom inšpiráciou. „Chcem sa poďakovať vám a vašim za­mestnancom, poslancom -odvádzate pre našu krajinu obrovský kus práce. Ak je primátor alebo starosta ten, kto­rý berie svoju prácu ako službu ľuďom, ak túto energiu šíri po celom svojom úrade, tak potom celý úrad je taký a je radosť prísť na taký úrad, kde sa ľudia usmievajú a berú svoju prácu ako službu našej krajine,“ dodal prezident Andrej Kiska a zaželal svojim hosťom štastie, zdravie a energiu.


 
 

Mestský úrad vedie prednostkaVytlačiť
 


Po odchode primátora Levoče  Milana Majerského na vyšší územný celok do Prešova nastalo v Levoči niekoľko zmien. Mesto v súčasnosti vedie zástupkyňa primátora so všetkými jeho kompetenciami, Lýdia Budziňáková. Funkcie zástupcu a primátorasa tak skĺbili do jednej. Pravou rukou súčasnej zástupkyne primátora a vedúcou Mestského úradu v Levoči sa stala Lucia Babejová, ktorá v súčasnosti zastáva funkciu prednostky úradu.


Zhovárala sa Andrea Čajová
 

Pani prednostka, ste rodená Levo­čanka a naše mesto dobre poznáte najmä zo strany občana mesta. Od univerzitných čias ste však v Levoči nebývali, kam smerovala Vaša cesta po odchode z Levoče?

V Bratislave som žila už počas čias štú­dia na vysokej škole a potom som tam ostala pracovať. Moje najvyššie do­siahnuté vzdelanie je vysokoškolské v odbore právo na Právnickej fakulte v Bratislave. Po škole som pracovala v advokátskej kancelárii a tiež v Cen­tre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Na jeseň roku 2017 som sa vrátila do Levoče, kde som bola oslovená s pracovnou ponukou na miesto prednostky MsÚ, ktorú som vďačne prijala.

Úloha prednostu úradu je rozsiahla. Okrem toho, že vedie úrad mesta, musí poznať každé jeho oddelenie. Na úrad v Levoči ste prišli ešte minu­lý kalendárny rok. Ako vnímate pozí­ciu prednostu a jeho úloh?

Okrem bežnej pracovnej náplne pred­nostu MsÚ – t.j. vedenie a organizo­vanie práce MsÚ mi boli zverené dve hlavné oblasti pôsobenia: Prvou je oblasť ochrany osobných úda­jov v súvislosti s tohtoročnými legisla­tívnymi zmenami v oblasti nakladania s osobnými údajmi. Od mája budeme mať účinné NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré spolu s novým zákonom č. 704/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto­rých zákonov nahradí „starý zákon“ č. 122/2013 Z.z. Druhou oblasťou, ktorá mi bola zve­rená je oblasť  elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, tzv. e-Government. Nemusím dodávať, že zmena sa dotý­ka nielen všetkých oddelení MsÚ, ale aj príspevkových organizácií mesta, škôl a zároveň každého jedného ob­čana. Právnické osoby majú povinnosť elektronického doručovania už od júla 2017, napriek tomu mám obavu, že táto oblasť je stále strašiakom a reálna podoba elektronickej komunikácie ob­čanov a úradov je nielen v Levoči, ale aj na Slovensku ešte len na začiatku a čaká nás ešte veľa práce, aby to fun­govalo podľa našich  predstáv.

Ako som už spomínala, úrad a jeho zamestnancov ste už spoznali. Avšak štart nového roka býva vo všetkých spoločnostiach náročný. Ako ste do­posiaľ spokojná s fungovaním Mest­ského úradu v Levoči?

Vzhľadom na to, že predchádzajúce vedenie  malo vnútorne veľmi dobre nastavené pracovné postupy a inter­né prostredie je proaktívne, s vysokým pracovným nasadením, pracuje sa mi na MsÚ veľmi dobre. Mám k dispozícii tím ľudí na vysokej odbornej úrovni.

Budem rada, ak sa mi podarí osobne prispieť k rozvoju mesta a k hladkej ko­ordinácii MsÚ Levoča i v týchto neľah­kých časoch, kedy sú na MsÚ kladené nové a nové nároky zo strany štátu, ale aj občanov.

Je mesto a úrad pripravené na zme­ny vo výkone činností, ktoré budú vychádzať i z legislatívnych zmien, ktoré popisujete?

Na každú zmenu je potrebné určité prechodné obdobie. Môžem potvrdiť, že sa poctivo pripravujeme.

V septembri minulého roka bolo zriadené Klientske centrum, môžete nám trochu priblížiť jeho činnosť?

Klientske centrum nachádzajúce sa na prízemí MsÚ ponúka občanom mesta širokú škálu služieb tak, aby do­kázali agendu celého úradu vybaviť „pri okienku“ bez nutnosti fyzického obiehania jednotlivých oddelení. Pra­covníčky majú vynikajúce osobnostné predpoklady a zároveň sú zaškole­né tak, aby si dokázali poradiť skoro s každou požiadavkou, s ktorou občan príde. Vybavujú napríklad pokladňu, podateľňu, bežnú agendu úradu, pre­dávajú parkovacie lístky, rybárske lís­tky, vydávajú tlačivá, prijímajú správne poplatky a vyplácajú dávky osobitným príjemcom, vybavujú evidenciu podni­kateľskej činnosti, prijímajú žiadosti pre VSD. Dámy v klientskom centre pos­kytujú občanom všeobecné informá­cie. Sami vidíte, že agenda je rozsiahla. Napriek tomu, zámer mesta je rozšíriť klientske centrum i o osvedčovaciu agendu a integrované obslužné miesto občana.

… snažíte sa teda skrátiť nevyhnut­ný čas, ktorý by mal občan Levoče stráviť na úrade?

Administratívne zaťaženie občanov je všeobecne považované za privysoké a dovolím si vysloviť nádej, že elektro­nizácia verejnej správy nám, ale hlavne i občanom v konečnom dôsledku uľah­čí život. Touto cestou by som zároveň občanov vyzvala, aby klientske cen­trum využívali v čo najširšej možnej miere. Ďakujem!


 
 

Neznámy Majster PavolVytlačiť
 

1.jpg


 
 

Napísali o LevočiVytlačiť
 


 
 

Pocta Majstrovi PavloviVytlačiť
 

Pocta Majstrovi Pavlovi_Stránka_1.jpg

Pocta Majstrovi Pavlovi_Stránka_2.jpg


 
 

Ďalší investor v Hnedej priemyselnej zóne v Levoči - vzniknúť má 120 pracovných miest Vytlačiť
 

Vedenie mesta sa dohodlo so zástupcami spoločnosti Helske s.r.o. na vytvorení závodu na výrobu nových priemyselných omietok, povlakov a povrchov. Vzniknúť by tu malo najmenej 120 pracovných miest v prvej fáze.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 13. júna 2017 v Levoči schválili poslanci uzatvorenie zmlúv o spolupráci a vstupe nového investora do Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh. Spoločnosť Helske s.r.o., ktorá sa zameriava na výrobu unikátneho stavebného materiálu s použitím nanotechnológie, plánuje v Levoči vybudovať závod pozostávajúci z dvoch výrobných hál a jednej administratívnej haly so súhrnnou podlahovou plochou 10 042 m2. Pätnásť prítomných poslancov jednohlasne schválilo na zastupiteľstve investičnú dohodu s investorom, nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

helske.jpgVyjadrenie investora: Prevádzka bude vybavená modernou stavebno-technologickou výrobnou technológiou, obslužnými, skladovacími a distribučnými kapacitami a vybavenosťou a súvisiacim sociálnym a technickým zázemím pre budúcich pracovníkov. Investor sa zameria na vysoko inovatívnu produkciu priemyselných omietok, povlakov a povrchov na báze biokompozitov s nanoštruktúrovanými zmesami pre nanášanie jednak na stavebné konštrukcie, objekty a systémy v stavebnej činnosti zhotoviteľov stavebných diel a budov, vyrábať však plánuje aj nanoštruktúrne zmesi pre nanášanie na telesá a prvky vykurovacích, vzduchotechnických, chladiacich a rekuperačných jednotiek a rozvodov v technických obslužných systémoch budov a hál.

V Levoči by tak malo vzniknúť najmenej 120 pracovných miest. „To, že sa nám podarilo dohodnúť s firmou Helske s.r.o. považujem za veľké pozitívum. Je to spoločnosť, ktorá šetrí ľuďom energiu a životné prostredie. Okrem toho, si musíme bezvýhradne plniť záväzky, ktoré máme voči Hnedej priemyselnej zóne, potrebujeme do regiónu lákať kvalitných investorov a vytvárať pre ľudí, tu doma, stále viac atraktívnych pracovných miest. Aktuálne v tejto zóne prebieha archeologický výskum,“ povedal primátor mesta Milan Majerský.

Investor sa zaviazal vybudovať závod v Levoči do konca roka 2018.


Vladimíra Novotná Čajová


 
 
Položky 61-70 z 103


Deutch version
English version
Úvodná stránka