Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Návšteva v súvislosti s prípravou Akčného plánu rozvoja okresu Levoča Vytlačiť
 

27.09.2018 navštívil Levoču v súvislosti s prípravou Akčného plánu rozvoja okresu Levoča splnomocnenec vlády pre Rómske komunity p. Ábel Rávasz a poslanec NR SR p. Štefan Vavrek. Diskutovali s vedením mesta a prednostkou OÚ p. Adelou Kočišovou o možnostiach spolupráce, následne si prezreli MŠ a komunitné centrum na Levočských Lúkach a okolie.


 
 

Slávnostné otvorenie hematologicko-transfuziologického oddelenia a digitalizácia rádiodiagnostického oddelenia vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, a. s.Vytlačiť
 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, otvorila nanovo zrekonštruované  hematologicko-transfúzne a rádiodiagnostické oddelenie. Celkové investície do modernizácie nemocnice činili takmer 417-tisíc eur.

Zmodernizovanie a vynovenie hematologicko-transfúzneho oddelenia si vyžiadalo viac ako 224-tisíc eur. Obnova radiodiagnostického oddelenia činila takmer 193-tisíc eur. 

 

„Spoločnosť AGEL pokračuje v trende  modernizácie, o čom svedčí zrekonštruované pracovisko hematologicko-transfuziologického a rádiodiagnostického oddelenia v levočskej nemocnici, “ uviedol MUDr. Jozef Tekáč, MPH, riaditeľ nemocnice.

 

Súčasné hematologicko-transfúzne oddelenie vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča, zabezpečuje široké spektrum transfúznych produktov od autotransfúzií a celej krvi, cez rôzne druhy erytrocytov, vrátane filtrovaných, deleukotizovaných v rôznom objeme, až po deleukotizovanú čerstvo zmrazenú plazmu.

 

„V krátkej dobe plánujeme tiež výrobu trombokoncentrátov. Proces výroby transfúznych liekov je digitálne spracovávaný a sledovaný, všetky údaje o priebehu odberu, spracovaní, uskladnení krvných výrobkov až po jej expedíciu sú v pamäti počítača. Naše transfúzne lieky nachádzajú svoje uplatnenie v liečbe pacientov na oddeleniach našej nemocnice a v liečbe hematologických a onkologických ambulantných pacientov,“ uviedol primár hematologicko-transfúzneho  oddelenia MUDr. Rastislav Osif. ,,Časť našej produkcie smeruje i do okolitých nemocníc a tiež do veľkých krajských nemocníc v Košiciach, Banskej Bystrici i v Bratislave. Verím, že obnovené transfuziologické oddelenie a hematologická ambulancia ponúkne darcom krvi a hematologickým pacientom  omnoho komfortnejšie a dôstojnejšie prostredie, ako tomu bolo doposiaľ. Som presvedčený, že zrekonštruované oddelenie prispeje k zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb v našej nemocnici a nepriamo lepšou kvalitou transfúznych výrobkov aj v iných zdravotníckych zariadeniach, kam naše produkty dodávame,“ dodal  MUDr. Rastislav Osif.

 

Čiastočnou modernizáciu prešlo i rádiologické oddelenie. Zakúpením moderného rtg skiagrafického prístroja  s priamou digitalizáciou sa v levočskej nemocnici zvýši kvalita obrazovej dokumentácie a zvýši sa aj bezpečnosť pacientov. Prednosťami nového rtg prístroja sú skrátenie doby vyšetrenia a rýchlejšie získanie snímky, možnosť úpravy obrazu prostredníctvom "post processingu", zníženie radiačnej záťaže  pacienta a eliminácia opakovaných expozícií.

 

„Neoceniteľnou je možnosť dlhodobej archivácie obrazovej dokumentácie so zachovaním kvality a s rýchlym prístupom v systéme PACS, s možnosťou preposielať  nálezy i do iných zdravotníckych zariadení,“ uviedla primárka rádiodiagnostického oddelenia MUDr. Elena Loumová.  

 

Obrazová dokumentácia je v dátovom archíve prístupná všetkým užívateľom v nemocnici, s možnosťou porovnávania s predošlými nálezmi v rôznych časových obdobiach. Výhodou digitálneho spracovania je aj zníženie pracovnej záťaže personálu a zníženie priestorových nárokov. Digitálny rtg prístroj disponuje automatickým zariadením na kontrolu dávky pacienta. Na röntgenologickom pracovisku v levočskej nemocnici je denne  vyšetrených takmer osemdesiat až deväťdesiat pacientov.

 

„Veríme, že aj naďalej  sa bude kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti neustále zlepšovať  a my budeme pokračovať v už v zavedenom trende modernizácie, aby sme svojim pacientom neustále poskytovali špičkovú odbornú starostlivosť v adekvátnych podmienkach“, na záver dodal MUDr. Jozef Tekáč, MPH.

 

Poslaním levočskej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Nemocnica je aktívna v rámci prevencie, diagnostiky, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov.

 

 

 


 
 

Levočský lekársky deň priniesol novinku v podobe 3D tlačeVytlačiť
 


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, usporiadala odborné podujatie konajúce sa v regióne Spiš, a to Levočský lekársky deň a X. odbornú konferenciu sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Zišli sa na ňom stovky odborníkov z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Vzdelávacia akcia sa tento rok konala 20. septembra pri príležitosti 118. výročia založenia nemocnice v Mestskom divadle Levoča. Úvodné slovo dostali zastupujúca primátorka JUDr. Lýdia Budziňáková a predseda predstavenstva a riaditeľ MUDr. Jozef Tekáč, MPH. Cez deň prebiehali odborné prednášky, počas ktorých si prítomní účastníci vzájomne vymenili svoje skúsenosti a nové poznatky v jednotlivých odboroch.


Toto významné odborné podujatie bolo  rozdelené na tri sekcie, a to na  lekársku, sesterskú a sekciu medicínsko-technických pracovníkov. Lekárska sekcia pozostávala z piatich blokov prednášok. Novinkou tohto roku bolo pridruženie sekcie všeobecných lekárov do programu konferencie.


Ďalšou novinkou tejto konferencie bolo, že počas odborného programu boli vo foajé mestského divadla odprezentované prvé výsledky spolupráce v oblasti 3D tlače medzi oddelením rádiodioagnostiky levočskej nemocnice a Katedrou medicínsko-technických odborov, Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Spolupráca bola nadviazaná vďaka podpornej schéme Návraty na návrat odborníkov zo zahraničia udelenej občanovi mesta Levoča a zároveň vedúcemu spomínanej katedry RNDr. Marekovi Chmelíkovi, PhD. a pomoci študenta biomedicínskeho inžinierstva Bc. Tomáša Suchého.


Návštevníci mali možnosť vidieť 3D tlač anatomických modelov získaných z rádiodiagnostických vyšetrení CT a MRI“ uviedol RNDr. Marek Chmelík, PhD..


Lekárska časť bola zostavená  s prihliadnutím na širokú multidisciplinárnosť odborov.

„Lekári prezentovali svoje skúsenosti, ktoré dosiahli v psychiatrickom, urologickom, anestéziologickom odbore, novinkou bol blok s kazuistikami z rôznych odborov a blok venovaný biomedicínskej diagnostike,“ povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť  MUDr. Peter Makara, ktorý ďalej uviedol, že „ku kvalite a prínosu tohto podujatia prispela v obrovskej miere aj účasť špičkových odborníkov a hostí z iných pracovísk, ktorí nás obohatili o svoje poznatky."


Tohtoročný už 10. ročník odbornej konferencie sestier a medicínsko-technických pracovníkov bol  venovaný aktuálnym trendom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


,,Konferencia pozostávala zo štyroch blokov prednášok, ktoré sa venovali ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov vo vnútorných a chirurgických odboroch, ale aj prevencii nozokomiálnych nákaz. V rámci tretieho bloku odzneli prednášky, ktoré riešili indikácie na lekárske ožiarenie. Štvrtý blok bol zameraný na systém kvality v biochemických a hematologických laboratóriách," doplnila PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.


,,Záujem o odbornú konferenciu z roka na rok rastie. V rámci odborného programu vystúpia zdravotníci z rôznych zdravotníckych zariadení Slovenska. Veľmi nás teší, že pozvanie na odbornú konferenciu prijala a aktívne vystúpila PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor Ošetrovateľstvo," dodala PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.


Levočská nemocnica si aj vďaka takýmto aktivitám vie zabezpečiť napredovanie a adaptáciu na moderné spôsoby liečby, ktoré implementuje v každodennej praxi.  


Sústavné vzdelávanie a vymieňanie si vedomostí a skúseností medzi  odborníkmi zvyšuje kvalitu odborníkov aj našej nemocnice, preto sa veľmi tešíme vysokému záujmu o túto konferenciu a  hodnotíme to pozitívne,“ dodal na záver MUDr. Jozef  Tekáč, MPH.


Poslaním nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. V nadväznosti na aktivity prevažne v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie prispieva ku kvalite života miestnych obyvateľov.


 
 

Pani zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková v priestoroch radnice privítala zástupcov Ministerstva financií, odboru koordinácie finančného riadeniaVytlačiť
 

Pani zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková v priestoroch radnice privítala zástupcov Ministerstva financií, odboru koordinácie finančného riadenia počas ich plánovaného pracovného mítingu. Počas mítingu absolvovali prehliadku mesta spojenú s prezentáciou úspešného projektu „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – I. etapa“.


 
 

Levočský lekársky deň očakáva viac ako 500 odborníkov zo SlovenskaVytlačiť
 

Do Levoče sa chystajú počas tohto týždňa takmer štyri stovky lekárov, sestier, ako aj ďalších medicínskych pracovníkov. Uskutoční sa tam tradičné celoslovenské vzdelávacie podujatie s názvom Levočský lekársky deň.


Jedna z najväčších akcií pre zdravotníkov sa bude konať vo štvrtok 20. septembra. Levočská nemocnica si vzdelávacím podujatím pre zdravotníkov pripomenie i  118. výročie svojho založenia.


Program Levočského lekárskeho dňa pozostávajúceho z desiatok odborných prednášok z oblasti, bude zadelený do viacerých sekcií, a to lekárskej, sesterskej a sekcie medicínsko-technických pracovníkov.


Myšlienkou podujatia je osloviť odbornú verejnosť, aby prezentovala svoje najnovšie vedomosti, ktoré následne diskusiou obohatí, a tak prispeje k pokroku v diagnostickej a liečebnej starostlivosti o pacienta,“ uviedol riaditeľ levočskej nemocnice MUDr. Jozef Tekáč.


Levočský lekársky deň je odborným stretnutím, ktoré má v regióne Spiš  dlhoročnú tradíciu. Sústavné vzdelávanie a konfrontácia vedomostí a skúseností medzi špecialistami zvyšuje odbornú kvalitu personálu zdravotníckeho personálu. Poslaním levočskej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. K tomu výrazne prispieva i organizovanie vzdelávacích podujatí s celoslovenskou účasťou zdravotníckych pracovníkov.   


 
 
Položky 21-25 z 95


Deutch version
English version
Úvodná stránka