Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Levočská nemocnica postaví nový centrálny príjemVytlačiť
 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, postaví nový centrálny príjem z prevažne finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Levočská nemocnica tak začne s modernizáciou infraštruktúry ústavného zariadenia poskytujúceho akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia produktivity a efektívnosti. Predpokladaná výška investície by mala presiahnuť viac ako 4 800 000 eur. Začiatok aktivít a prebratie staveniska sa predpokladá v októbri 2018 a celá realizácia by mala trvať do roku 2020.

Vybudovanie centrálneho príjmu bude pozostávať z prístavby, nadstavby, ďalších stavebných úprav a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov. Súčasťou  rekonštrukcie  a  stavebných úprav bude nevyhnutná aj úprava diagnostickej časti súčasnej budovy nemocnice.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča.jpg

Nový centrálny príjem by mal byť postavený ako jednopodlažná budova s plochou strechou a svojím exteriérom bude nerušene zapadať do prostredia areálu nemocnice s prihliadnutím na požiadavky súčasného architektonického a materiálového riešenia. 

Celá realizácia  stavebných úprav umožní nemocnici poskytovať komplexnú a efektívnejšiu zdravotnú starostlivosť o akútnych pacientov na jednom mieste,“ informoval riaditeľ MUDr. Jozef Tekáč, MPH, a následne dodal „Súčasťou  pracoviska centrálneho príjmu v levočskej nemocnici bude aj vytvorenie priestoru pre odborné ambulancie tj. internú, všeobecnú chirurgickú, úrazovú chirurgickú a neurologickú, a tiež priestor pre tri expektačné lôžka.“

Neoddeliteľnou časťou urgentného pracoviska centrálneho príjmu bude jednotka úrazovej starostlivosti, sádrovňa a jednotka všeobecnej urgentnej starostlivosti. Pri vstupe do budovy bude vybudovaný priestor  pre  pacientov, priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde bude prebiehať celý manažment pacientov.  

V pláne je i obstaranie dodávky zdravotníckej techniky, hlavne obstaranie diagnostickej techniky ako CT, RTG a USG prístrojov,  ale aj ostatného vybavenia, ktoré predstavuje nevyhnutnú súčasť zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov.

 

 

 

 

 

 


 
 

Levočská nemocnica patrí medzi desať najlepších všeobecných nemocníc na SlovenskuVytlačiť
 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, sa v hodnotení Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) dostala do prvej desiatky všeobecných nemocníc na Slovensku. Inštitút zostavuje rebríček nemocníc na základe spokojnosti pacientov, hospodárení nemocnice, kvality, transparentnosti, ale tento rok sa prihliadalo aj na náročnosť diagnóz, s ktorými prišli pacienti do zdravotníckych zariadení.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča poskytuje v regióne Spiša komplexnú starostlivosť. Dlhoročne sa zameriava práve na progresívny nárast kvalitatívnych parametrov vo vzťahu k poskytovaniu modernej zdravotnej starostlivosti.

,,Nemocnica sa snaží zachovať, no hlavne modernizovať úroveň poskytovaných medicínskych služieb. Obzvlášť veľký dôraz kladieme na vysokú profesionalitu, máme na zreteli, že  kvalitnú starostlivosť musíme zabezpečiť na všetkých úsekoch v zdravotníckom zariadení,“ povedal MUDr. Jozef Tekáč a dodal, že „hodnotenie pacientov je pre nás obrovským záväzkom, vážime si pozitívny ohlas zo strany verejnosti a napĺňa nás presvedčením, že sme na správnej ceste v napredovaniu a modernizácii levočskej nemocnice.

,,K spokojnosti pacientov nepochybne prispieva empatický a ústretový prístup personálu a jeho vysoká odborná úroveň, za čo patrí poďakovanie všetkým zamestnancom nemocnice. Mesto Levoča ako minoritný akcionár je spokojné aj s výsledkom hospodárenia nemocnice, ktorý je v posledných šiestich rokoch vždy kladný,“ uviedla zástupkyňa primátora Levoče JUDr. Lýdia Budziňáková.

Rebríček najlepších nemocníc zostavuje každoročne  Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO a ide o najkomplexnejšie hodnotenie slovenských zdravotníckych zariadení. V tomto roku  sa hodnotilo  viacero kritérií, ktoré ukázali, ako náročných pacientov nemocnice liečia, či ako dlho sa čaká na  urgente, keď je pacient privezený sanitkou.

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny, ku ktorej patrí aj prostredie a možnosti využitia nových technológií. Ročne hospitalizuje viac ako 12-tisíc pacientov a poskytne ambulantnú starostlivosť takmer 139 500 pacientom.

 

 


 
 

Kurz poskytovania prvej pomoci pre zamestnancov MsÚ v LevočiVytlačiť
 

Mestský úrad Levoča v zmysle Zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 140/2008 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť zabezpečilo prostredníctvom inštitúcie akreditovanej Ministerstvom zdravotníctva SR dňa 01.októbra 2018 školenie s názvom Zásady poskytovania prvej pomoci. 

Vybraní zamestnanci MsÚ prešli odborným výcvikom a sú vyškolení a pripravení poskytnúť pomoc v prípade stavov život ohrozujúcich - zastavenie dýchania, šok, bezvedomie, rany, poranenia pohybového systému, chemické poranenia, úrazy hlavy, hrudníka, ošetrenie cudzích telies v organizme, poranenia spôsobené chladom, teplom, náhle srdcové ochorenia, obväzovanie a iné.
Zamestnancom a kolegom ale aj stránkam tak pomôžu zvládnuť nepredvídané situácie.


 
 

Odovzdanie medical bag - brašny prvej pomociVytlačiť
 

Dňa 1.10.2018  bola Komunitnému centru Levočské lúky odovzdaná do užívania brašna prvej pomoci, ktorá slúži ako pomôcka pri poskytovaní prvej pomoci miestnym obyvateľom. Mesto Levoča tým prispelo k zriadeniu tzv. bodu záchrany, alebo „kým príde sanitka“. Táto pomôcka okrem iného poslúži aj na iné účely ako napr.:

 

1/ Kurzy prvej pomoci pre dospelých

2/ Inštruktáže o prvej pomoci pre deti: ako pomôcť kamarátovi?

3/ Súťaže v poskytovaní prvej pomoci, kvízy...

4/ Vytvorenie družstva prvej pomoci, ktoré bude KC reprezentovať na rôznych súťažiach

5/ Premietanie filmov s danou tematikou

6/ Vytvorenie centra prvej pomoci - alebo strediska prvej pomoci, občas to znamená aj len mať poruke potrebný materiál a mať zapnutý mobil

7/ Byť príkladom pre všetky komunity, ako urobiť niečo navyše pre ochranu zdravia než len to, čo musíme

 

Pani Anežka Lacková, Drahomíra Poláková a Markéta Palečková už absolvovali 16 hodinový kurz prvej pomoci a sú pripravené prvú pomoc poskytnúť.

 

 


 
 

100. ROKOV REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJVytlačiť
 

 

13.10.2018 - Priestor pri Divadle, Levoča - vstup voľný
100. ROKOV REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKEJ
Oslavy pri príležitosti 100. výročia Československej republiky

 

Levoča v prúde osláv:

100. rokov vzniku československej republiky.
 

Oznamuje sa vznešenému panstvu, že dňa 13. októbra 2018 od druhej hodiny poobedňajšej v Levoči, možno si štýlovo pokorzovať pri našom divadle TATRA, kde zahliadnuť a začuť sa dá“, takýmto dobovým úvodom začína pozvánka na oslavu 100. výročia vzniku prvej Československej republiky. Mestské kultúrne stredisko v Levoči sa rozhodlo pripraviť sériu podujatí, v rámci ktorých by mohli i Levočania v duchu doby prvej Československej republiky osláviť jej vznik. Program osláv storočnice začína o 14. hodine popoludní na levočskom námestí. O atmosféru sa postará Dychová hudba mesta Levoča zjazd veteránov, ukážka dobových tancov, vystúpenia žiakov levočských škôl a nudiť sa nebudú ani najmenší, pre ktorých je pripravená československá detská šou.

100-csr-plagat.jpg
 

Oslavný deň pripravilo a organizačne zastrešilo Mestské kultúrne stredisko v Levoči. Jeho riaditeľka Zuzana Kamenická pre čitateľov mesačníka LIM prezradila, čo na návštevníkov osláv čaká.
Oslava sa bude konať trochu skôr, než je oficiálny dátum osláv, takže pravdepodobne budeme prví v republike, ktorí toto výročie oslávime. Samozrejme, dôvodom nie je predbiehanie sa, ale chceli by sme využiť možnosť priaznivejšieho počasia, keďže časť programu by mala prebehnúť vonku. Tiež je to spôsobené možnosťami našich českých partnerov a ďalšími faktormi.


Možno je to len môj pocit, ale zdá sa mi, že sa očakávanej storočnici nevenuje toľko pozorností, koľko by si možno zaslúžila. Prečo sa MsKS v Levoči rozhodlo toto podujatie zorganizovať?
Rôzne štátne i iné inštitúcie a spolky  pripravujú program, ktorý je však skôr na odbornej a oficiálnej. I  u nás, v Levoči je to Štátny archív, tiež Spišské múzeum, či Spišský dejepisný spolok. Tradične sú názory našich občanov k tejto problematike rozpoltené. Pre niektorých oslava neexistujúceho štátu nemá zmysel  - a pre tých ďalších je to zas jeden z najvýznamnejších počinov za posledné storočie. Kým Česi to hromadne  považujú za dôležitý moment posilnenia ich národnej emancipácie a oslavujú ho každoročne, my oslavujeme len vznik samostatného slovenského štátu. Preto si myslím, že tak ako sa rôznorodo staviame k rozdeleniu Československa, tak sa staviame i k jeho vzniku. Môj subjektívny názor je, že ak si tento okamih v našich dejinách nielen pripomenieme, ale dôstojne ho oslávime, tak práve pri okrúhlej stovke je to určite namieste. 


V akom duchu sa bude podujatie konať? Môžeme spolu s návštevníkmi očakávať nejaké dobové záležitosti napríklad i v podobe kostýmov?
Oslavy prebehnú - ak nám počasie bude priať- nasledovne. Od 14.00 do cca 17.00 hod.  je pripravený program vonku.  Pokúsime sa vytvoriť pravú prvorepublikovú atmosféru typického mestského korza – tentokrát na netradičnom mieste - na parkovisku vedľa divadla. Ku koloritu podujatia by mala prispieť prehliadka  veteránov – dobových automobilov a motocyklov z rôznych období našej republiky. Dychová hudba mesta Levoča má pripravený špeciálny dobový repertoár. Pre deti chystáme československú detskú šou, kde sa zábavnou formou niečo dozvedia, zahrajú sa, zatancujú. Ukážka a škola dobových tancov  je však pripravená i pre dospelých. Drobné prekvapenia v podobe dámskeho, pánskeho a detského klubu si zatiaľ necháme pre seba, verím, že pritiahnu pozornosť verejnosti. V tejto časti programu nám ide skôr o zábavu a pripomenutie si „starých zlatých časov“ pre rodinky s deťmi, seniorov i návštevníkov mesta. Keďže na celý tento program je voľný vstup, určite nie je dôvod, aby sa naši občania neprišli zabaviť. Prispieť k prvorepublikovej nálade môžu dokonca i sami – napr. oblečenímv prvorepublikovom štýle a vyberanými spôsobmi z čias gentlemanov a dám. Ich pripomenutienám všetkým iste nebude na škodu. Určite však nie je našou myšlienkou škrobená nálada, ale skôr dobrá dobová zábava. V prípade, ak nám počasie nebude priať, tak vonkajší program presunieme do divadla.


V neskorších popoludňajších hodinách však bude i naďalej prebiehať oslava stého výročia, neskôr však v slávnostnejšom duchu a to v Evanjelickom kostole v Levoči. Čo čaká na návštevníkov koncertu?
Pocta českej opere - sa uskutoční v evanjelickom kostole o 18.00 hodine, kde  sa predstavia účinkujúci z Českej republiky, konkrétne Litomyšlský symfonický orchester, zmiešané spevácke zbory z Vysokého Mýta a Českej Třebovej v spojení s našou jedinečnou Levočankou – opernou speváčkou Evkou Hornyakovou - to všetko pod taktovkou dirigenta Davida Lukáša. Pôjde o unikátny koncert, aký Levoča ešte nezažila.


Levočania budú môcť v oslavách pokračovať i večer. Nachystali ste si prvorepublikovú spoločenskú párty. Čo ďalšie ste si v programe pripravili a ako to bude na oslave v Kongresovej sále v Levoči po ôsmej večer vyzerať?
Večer zavŕšime oslavy pravou dobovou párty – prvorepublikovým spoločenským večerom. Hudobným hosťom bude opäť pôvodom Levočanka – známa slovenská herečka a speváčka – Zuzka Hasová so svojou kapelou, ktorá sa svojou šou určite postará o výbornú náladu hostí. Tanečný repertoár večera prejde v jednotlivých tanečných kolách všetkými hudobnými štýlmi, od swingu, jazzu až po súčasné hity- takže si myslím, že každý si príde na svoje. Pripravené je i zaujímavé, tradičné, dobové menu. Na toto podujatie ju už však potrebné si včas zakúpiť vstupenku -  u nás, v MsKS. Imitácia dobového odevu nie je nevyhnutná, ale je vítaná. Všetkých srdečne pozývam, aby spolu s nami prišli osláviť vznik I. ČSR a spoločne si pripomenúť a zažiť dobovú atmosféru starých dobrých časov. Takáto príležitosť sa Vám už možno nenaskytne a nie je nič krajšie, ako keď sa komunita stretáva a zažíva spoločné, príjemné okamihy. Keď sa aspoň na malú chvíľu akoby zastaví čas tohto uponáhľaného sveta a pripomenie nám, že sme tu pre to, aby sme si život čo najviac užívali v duchu hesla Carpe diem.


Za rozhovor ďakuje Andrea Čajová


 
 
Položky 16-20 z 95


Deutch version
English version
Úvodná stránka