Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Levočský lekársky deň priniesol novinku v podobe 3D tlačeVytlačiť
 


Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, člen skupiny AGEL, usporiadala odborné podujatie konajúce sa v regióne Spiš, a to Levočský lekársky deň a X. odbornú konferenciu sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Zišli sa na ňom stovky odborníkov z radov lekárov, sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Vzdelávacia akcia sa tento rok konala 20. septembra pri príležitosti 118. výročia založenia nemocnice v Mestskom divadle Levoča. Úvodné slovo dostali zastupujúca primátorka JUDr. Lýdia Budziňáková a predseda predstavenstva a riaditeľ MUDr. Jozef Tekáč, MPH. Cez deň prebiehali odborné prednášky, počas ktorých si prítomní účastníci vzájomne vymenili svoje skúsenosti a nové poznatky v jednotlivých odboroch.


Toto významné odborné podujatie bolo  rozdelené na tri sekcie, a to na  lekársku, sesterskú a sekciu medicínsko-technických pracovníkov. Lekárska sekcia pozostávala z piatich blokov prednášok. Novinkou tohto roku bolo pridruženie sekcie všeobecných lekárov do programu konferencie.


Ďalšou novinkou tejto konferencie bolo, že počas odborného programu boli vo foajé mestského divadla odprezentované prvé výsledky spolupráce v oblasti 3D tlače medzi oddelením rádiodioagnostiky levočskej nemocnice a Katedrou medicínsko-technických odborov, Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Spolupráca bola nadviazaná vďaka podpornej schéme Návraty na návrat odborníkov zo zahraničia udelenej občanovi mesta Levoča a zároveň vedúcemu spomínanej katedry RNDr. Marekovi Chmelíkovi, PhD. a pomoci študenta biomedicínskeho inžinierstva Bc. Tomáša Suchého.


Návštevníci mali možnosť vidieť 3D tlač anatomických modelov získaných z rádiodiagnostických vyšetrení CT a MRI“ uviedol RNDr. Marek Chmelík, PhD..


Lekárska časť bola zostavená  s prihliadnutím na širokú multidisciplinárnosť odborov.

„Lekári prezentovali svoje skúsenosti, ktoré dosiahli v psychiatrickom, urologickom, anestéziologickom odbore, novinkou bol blok s kazuistikami z rôznych odborov a blok venovaný biomedicínskej diagnostike,“ povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť  MUDr. Peter Makara, ktorý ďalej uviedol, že „ku kvalite a prínosu tohto podujatia prispela v obrovskej miere aj účasť špičkových odborníkov a hostí z iných pracovísk, ktorí nás obohatili o svoje poznatky."


Tohtoročný už 10. ročník odbornej konferencie sestier a medicínsko-technických pracovníkov bol  venovaný aktuálnym trendom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


,,Konferencia pozostávala zo štyroch blokov prednášok, ktoré sa venovali ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov vo vnútorných a chirurgických odboroch, ale aj prevencii nozokomiálnych nákaz. V rámci tretieho bloku odzneli prednášky, ktoré riešili indikácie na lekárske ožiarenie. Štvrtý blok bol zameraný na systém kvality v biochemických a hematologických laboratóriách," doplnila PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.


,,Záujem o odbornú konferenciu z roka na rok rastie. V rámci odborného programu vystúpia zdravotníci z rôznych zdravotníckych zariadení Slovenska. Veľmi nás teší, že pozvanie na odbornú konferenciu prijala a aktívne vystúpila PhDr. Helena Gondárová-Vyhničková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor Ošetrovateľstvo," dodala PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť.


Levočská nemocnica si aj vďaka takýmto aktivitám vie zabezpečiť napredovanie a adaptáciu na moderné spôsoby liečby, ktoré implementuje v každodennej praxi.  


Sústavné vzdelávanie a vymieňanie si vedomostí a skúseností medzi  odborníkmi zvyšuje kvalitu odborníkov aj našej nemocnice, preto sa veľmi tešíme vysokému záujmu o túto konferenciu a  hodnotíme to pozitívne,“ dodal na záver MUDr. Jozef  Tekáč, MPH.


Poslaním nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. V nadväznosti na aktivity prevažne v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie prispieva ku kvalite života miestnych obyvateľov.


 
 

Pani zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková v priestoroch radnice privítala zástupcov Ministerstva financií, odboru koordinácie finančného riadeniaVytlačiť
 

Pani zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková v priestoroch radnice privítala zástupcov Ministerstva financií, odboru koordinácie finančného riadenia počas ich plánovaného pracovného mítingu. Počas mítingu absolvovali prehliadku mesta spojenú s prezentáciou úspešného projektu „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – I. etapa“.


 
 

Levočský lekársky deň očakáva viac ako 500 odborníkov zo SlovenskaVytlačiť
 

Do Levoče sa chystajú počas tohto týždňa takmer štyri stovky lekárov, sestier, ako aj ďalších medicínskych pracovníkov. Uskutoční sa tam tradičné celoslovenské vzdelávacie podujatie s názvom Levočský lekársky deň.


Jedna z najväčších akcií pre zdravotníkov sa bude konať vo štvrtok 20. septembra. Levočská nemocnica si vzdelávacím podujatím pre zdravotníkov pripomenie i  118. výročie svojho založenia.


Program Levočského lekárskeho dňa pozostávajúceho z desiatok odborných prednášok z oblasti, bude zadelený do viacerých sekcií, a to lekárskej, sesterskej a sekcie medicínsko-technických pracovníkov.


Myšlienkou podujatia je osloviť odbornú verejnosť, aby prezentovala svoje najnovšie vedomosti, ktoré následne diskusiou obohatí, a tak prispeje k pokroku v diagnostickej a liečebnej starostlivosti o pacienta,“ uviedol riaditeľ levočskej nemocnice MUDr. Jozef Tekáč.


Levočský lekársky deň je odborným stretnutím, ktoré má v regióne Spiš  dlhoročnú tradíciu. Sústavné vzdelávanie a konfrontácia vedomostí a skúseností medzi špecialistami zvyšuje odbornú kvalitu personálu zdravotníckeho personálu. Poslaním levočskej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. K tomu výrazne prispieva i organizovanie vzdelávacích podujatí s celoslovenskou účasťou zdravotníckych pracovníkov.   


 
 

Medzinárodná vedecká konferencie venovaná otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovaniaVytlačiť
 

Zástupkyňa primátora JUDr. Lýdia Budziňáková sa dňa 12. septembra 2018 zúčastnila medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej otázkam podpory inkluzívnej edukácie v materských a základných školách ako aj výchove v čase mimo vyučovania.

Účastníci konferencie sa prešli nasledovnými bodmi programu:

Podpora inkluzívnej edukácie sociálne znevýhodnených detí a žiakov, Názory učiteľov na inkluzívnu edukáciu, Vybrané aspekty realizácie inkluzívneho vzdelávania v Českej republike, Bariéry, riziká a možnosti efektívnej spolupráce ZŠ s rodinami žiakov, Orientačná diagnostika a stimulácia vývinu sociálne znevýhodnených deti v materskej škole, Pozícia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triednom kolektíve vo vzťahu k procesom inklúzie na 2. stupni ZŠ.


 
 

Slávnostné otvorenie materskej školy Gašpara Haina po rekonštrukciiVytlačiť
 

V rámci znižovania energetickej náročnosti verejných budov sme v septembri 2017 započali rekonštrukciu škôlky, ktorá trvala do apríla 2018. Celkové investičné náklady boli vo výške 678 439.- eur. Došlo k rekonštrukcii objektu zateplením, výmenou okien, dverí, rekonštrukcii strechy, zmene vykurovania, škôlka dostala novú klimatizáciu a je pripojená na solárne panely. Navyše bol opravený plot, ktorý už nahlodal čas.

Všetkými opatreniami úspešne prispievame k úspore tepelnej energie a skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu v MŠ.


 
 

Slávnostné otvorenie telocvične ZŠ Námestie Štefana KlubertaVytlačiť
 


Dňa 4. 9. 2018 riaditeľka ZŠ, Námestie Štefana Kluberta 10 v Levoči Mgr. J. Milčáková slávnostne otvorila zrekonštruovanú telocvičňu školy. Vo svojom príhovore poďakovala všetkým, ktorí prispeli k realizácii rekonštrukcie. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili: župan Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. M. Majerský, PhD.; riaditeľ Úradu PSK PhDr. Mgr. J. Cvoliga, zástupkyňa primátora mesta Levoča JUDr. L. Budziňáková, vedúca odboru ŠSVaZ mesta Levoča RNDr. G. Gerčáková, konateľ firmy B-komplex s. r.o. Mgr. V. Nováček a poslanci Mestského zastupiteľstva v Levoči – M. Dunčko a Mgr. L. Ogurčák, ktorých v úvode privítali naši druháčikovia tanečným vystúpením, vyjadrujúcim radosť zo zdravého pohybu. Vyvrcholením slávnostného otvorenia bolo prestrihnutie pásky, ktorého sa zhostili pozvaní hostia. V závere telocvičňa prešla krstom v podobe priameho hodu na basketbalový kôš z rúk župana Prešovského samosprávneho kraja.

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek predtým dôležité viesť deti k zdravému životnému štýlu, a preto sa stala rekonštrukcia telocvične našou prioritou. Vyžiadala si veľa času, úsilia i finančných prostriedkov, no na jej konci sa všetci tešíme z miesta, kde si naši žiaci i široká verejnosť môžu budovať svoje zdravie.


 
 

V Levoči sa nakrátko zastavili cyklisti z Cyklojazdy histórieVytlačiť
 

Dnes ráno sa v Levoči nakrátko zastavili cyklisti z Cyklojazdy histórie. Cyklojazda symbolicky spája Spišský hrad s Pustým hradom nad Zvolenom a tento rok sa uskutočňuje jej 17. ročník. Organizátorom cyklojazdy je Mesto Zvolen v spolupráci s občianskym združením Cyklo Zvolen a Mestom Spišské Podhradie. Veríme, že sa im počas krátkej zastávky v našom meste páčilo.


 
 

Krátka reportáž z nášho mestaVytlačiť
 

Po námestí Majstra Pavla, ktoré je súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa po pešej zóne zatiaľ neprejdete. Mesto Levoča totiž plánuje jej vytvorenie a prvú etapu rekonštrucie už má za sebou. Turisti i domáci sa tak môžu tešiť na prechádzku mestom bez áut.

reportaz.jpg


 
 

74. Výročie SNP. Pietna spomienka.Vytlačiť
 


 
 

Zástupkyňa primátora privítala na radnici hostí zo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Asociáciu prednostov úradov miest a samosprávy v SRVytlačiť
 

Zástupkyňa primátora privítala na radnici hostí zo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR a Asociáciu prednostov úradov miest a samosprávy v SR.

Dôvodom návštevy bol výmenný študijný pobyt prednostov a tajomníkov v dňoch 8.-12.8.2018 na Spiši. Hostia počas pobytu navštívili mestá Levoča, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Kežmarok a obec Ždiar. Najviac sa im páčilo v Levoči, kde navštívili Baziliku minor, Krížovú chodbu v kláštore a absolvovali komentovanú prehliadku historického námestia.  


 
 
Položky 31-40 z 103


Deutch version
English version
Úvodná stránka