Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5

Hlasovanie Pamiatka roka 2015Vytlačiť
 

Od dnes do 11.12.2016 o 23:59 môžete hlasovať za najkrajšie obnovenú pamiatku na Slovensku v roku 2015. 

Hlasovanie prebehne priamo v albume prostredníctvom LIKE na jednotlivé fotografie. Pamiatka s najväčším počtom LIKE získa špeciálne ocenenie: Cena fanúšikov SPP na Facebooku a symbolickú sošku LIKE, ktorú udelíme na slávnostnom odovzdávaní 12. decembra 2016 v Dvorane MK SR, Bratislava. Vaše hlasy rozhodujú! Navyše, piatich z vás odmeníme peknými darčekmi od SPP.

 

Hlasujte kliknutím na fotografiu  - ĎAKUJEME


 
 

Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnicVytlačiť
 

Projektový zámer:  Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic

Mesto Levoča je úspešným žiadateľom projektového zámeru „Objavovanie historických pamiatok – cestou tajomstiev po Starom Saczi a Levoči/Odkrywanie zatartych sladow historii –po Starym Saczu i Lewoczy szlakiem tajemnic“ v rámci II. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektov 2014-2020 –PSK-TATRY-ŽSK - prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 -2020 vyhlásenou Prešovským samosprávnym krajom v spolupráci so Zväzkom Euroregion „Tatry“ a Žilinským samosprávnym krajom  s termínom predkladania žiadostí do 29.septembra 2017.

Dňa 19.4.2018 zástupkyňa primátora mesta Levoča  JUDr. Lýdia Budziňáková a Mgr. Jacek Lelek, primátor mesta Starý Sacz v kancelárii Zwiazku Euroregiónu Tatry so sídlom v Novom Targu podpísali zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre tento spoločný projekt .

  Predkladateľom a lídrom projekt je Gmina Starý Sacz. Mesto Levoča je partnerom projektu.

Aktivity schváleného projektového  zámeru mesta Levoča: riešenie interiéru prízemia Baziliky sv. Jakuba tak, aby pamiatková podstata priestoru ostala v čo najväčšej miere zachovaná, respektíve bola čo najviac reprezentovaná. Miestnosť bude rozdelená na dva samostatné celky a to predelením sklenou stenou dverami, kde vznikne vstupná časť – stretávacia a informačná kancelária. Vo vstupnej časti sú navrhované lavice na sedenie, konferenčný stolík, informačný kiosk. Priestor bude definovaný ako oddychová zóna pre návštevníkov s možnosťou občerstvenia pitnou vodou. Druhá časť miestnosti je definovaná ako informačná kancelária. Bude slúžiť ako predajné miesto vstupeniek a informačný priestor. Súčasťou predkladaného projektového zámeru je náter stien vo veži Baziliky sv. Jakuba a umelecko-remeselná úprava schodiska, zábradlia, podesty, podlahy hlásnika a vstupných dverí do veže a miestnosti hlásnika. Druhou aktivitou mesta Levoča sú Workshopy v meste Levoča pre mladých, sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.


Aktivity Gminy Starý (Mesto Starý Sacz):

Mobilná aplikácia, ktorá bude prezentovať históriu, pamiatky a atrakcie miest Starý Sacz a Levoča a opisovať trasu spájajúce obe mestá. Aplikácia bude vybavená modulom mestskej hry, tzv. questom, s rôznymi úrovňami náročnosti. Základné prvky aplikácie: audio sprievodca po meste Levoča a Starý Sacz a krátka charakteristika miest a obcí na trase Starý Sacz-iwniczna-Stará Ľubovňa-Kežmarok-Spišská Belá-Levoča. Možnosť rozšírenia aplikácie o nové body/atrakcie/nové trasy mestskej hry. Možnosť integrácie aplikácie do internetovej stránky mesta Starý Sacz a Levoča. Druhou aktivitou lídra projektu sú Workschopy v meste Stary Sacz pre deti, mladých sprievodcov a ľudí spojených so sektorom turistických služieb.

 

Doba realizácie spoločného projektového zámeru : 02/2018 – 12/2018.

Mgr.Anna Lazorová, ved.odd. CRaRM

 

DSC_0245.JPG

DSC_0255.JPG

DSC_0257.JPG

DSC_0258.JPG

DSC_0259.JPG

DSC_0260.JPG

DSC_0264.JPG

DSC_0265.JPG

DSC_0274.JPG

DSC_0278.JPG

DSC_0279.JPG

DSC_0280.JPG

DSC_0282.JPG

DSC_0289.JPG

 

 


 
 

NAJLEPŠÍ V CESTOVNOM RUCHU 2017Vytlačiť
 


NAJLEPŠÍ V CESTOVNOM RUCHU 2017
 

Osobnost-PSK-2015-WEB-banner-1-1.jpg


Krajská organizácia cestovného ruchu Severevýchod už po štvrtý krát organizuje súťaž NAJLEPŠÍ V CESTOVNOM RUCHU PREŠOVSKÉHO KRAJA 2017 s cieľom poukázať na kvality osobností, zariadení, zamestnancov a produktov v cestovnom ruchu na severovýchod Slovenska.

 

Informačná kancelária mesta Levoča

bola nominovaná v kategórií Naj informačné zariadenia 2017

 

Touto cestou Vás chceme poprosiť o pravidelné hlasovanie za našu informačnú kanceláriu, a tak podporiť ich celoročne aktivity a služby, ktorými prispeli k zvyšovaniu úrovne a kvality cestovného ruchu v našom meste a regióne.

 

Prosíme aj o podporu nominovanej mobilnej aplikácie: 
Levoča UNESCO Virtual reality,
ktorou chceme zviditeľniť Levoču.


Mobilná aplikácia bola sprístupnená 25. 1. 2017 v deň konania najväčšej slovenskej výstavy cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017. Inovatívnym, interaktívnym spôsobom približuje 15 TOP pamiatok Levoče na 3D záberoch s možnosťou zväčšovania, ktoré sú doplnené audio komentárom a textami. Nechýbajú off-line mapy a menu. Ovládanie je intuitívne. Mobilná aplikácia funguje off-line, bez nutnosti internetu. Jedinečný zážitok ponúka cez 3D okuliare, ale aj bez nich funguje na mobiloch a tabletoch Android a iOS.
Aplikácia bola vyhotovená v rámci dobrovoľnej práce, nevyžadovala financovanie ani z verejných zdrojov ani z projektov. Dá sa získať z Google obchodu alebo App Store zdarma po zadaní názvu Levoča.

 

AKO HLASOVAŤ

od 14. decembra 2017 (12.00 hod) do 14. januára 2018/ (23:59 hod)

online na stránke
http://www.severovychod.sk/aktuality/hlasovanie-naj-v-cestovnom-ruchu-2017/

 

Pre hlasovanie je potrebné zadať mailovú adresu hlasujúceho. Na zadaný mail bude zaslaný potvrdzujúci link. Po kliknutí na link je hlasovanie zaznamenané.


Hlasovať je možné raz za 24 hodín.


Víťazi budú prezentovaní v médiách, na sociálnych sieťach, v publikáciách a na najväčšej výstave cestovného ruchu na Slovensku (ITF Slovakiatour 2018 – Incheba Expo Bratislava).

 

Vopred ďakujeme za Váš hlas a podporu.

 

 

                                                                                   JUDr. Lýdia Budziňáková

                                                                                  zástupkyňa primátora mesta


 
 

Komunitné centrum Levočské LúkyVytlačiť
 

Dňom 01.04.2018 začalo svoju činnosť  Komunitné centrum v Levoči v lokalite Levočské Lúky.  Tento projekt realizuje Mesto Levoča vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.  Komunitné centrum sídli v budove bývalej sýpky Šľachtiteľského ústavu a je otvorené denne v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hodiny. Jeho činnosť zabezpečujú traja stály zamestnanci, menovite Slavomír Valigurský odborný garant komunitného centra, Lucia Kolarská odborný pracovník komunitného centra a Anežka Lacková pracovník komunitného centra.  Komunitné centrum je verejným priestorom určeným na stretávanie sa ľudí a na rozvoj miestnej komunity a jeho činnosť má mnohé podoby. Od realizácie skupinových aktivít s deťmi a dospelými až po väčšie komunitné akcie. Charakter aktivít komunitného centra vychádza z požiadaviek a potrieb jeho klientov. Doposiaľ boli realizované predovšetkým aktivity zamerané na tvorivú činnosť detí a dospelých. Z týchto aktivít najväčší záujem klientov centra je o ručné práce.  S rovnakým záujmom sa stretávame aj pri realizovaní  záujmových a voľnočasových aktivít detí a mládeže. Sú to obľúbené športové a umelecké aktivity a práca s počítačom. Za krátke obdobie fungovania komunitného centra boli realizované aj poradenské aktivity súvisiace s aktuálnymi spoločenskými požiadavkami. Klientom bolo poskytnuté základné sociálne poradenstvo v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Rovnako treba spomenúť aj pomoc pracovníkov komunitného centra pri príprave detí na školskú dochádzku a školské vyučovanie. Pri realizovaní skupinových a komunitných akcií  centrum úzko spolupracuje aj s ďalšími  organizáciami mesta Levoča predovšetkým s Centrom voľného času. Sľubne sa rozvíja aj spolupráca komunitného centra s občianskym združením SPOLU Slovensko, vďaka ktorej bola zrealizovaná skupinová aktivita zameraná na poskytovanie prvej pomoci. Menované občianske združenie zároveň prispelo na chod činnosti komunitného centra aj materiálne a to darovaním pomôcok určených na prácu s deťmi a na športové aktivity. Okrem skupinových aktivít komunitné centrum poskytuje svojim klientom a ich rodinným príslušníkom aj individuálne základné a špecializované sociálne poradenstvo. Z ostatných aktivít centra možno spomenúť mapovanie potrieb obyvateľov mestskej časti mesta Levoča - Levočské Lúky. Z plánovaných aktivít na ďalšie obdobie možno spomenúť pripravovaný klub matiek s malými deťmi, čitateľský klub, športové turnaje, turistické vychádzky a pod. Komunitné centrum má ambíciu byť v budúcnosti regionálnym centrom komunitnej práce nie len pre obyvateľov mestskej časti Levočské Lúky, ale aj ostatným obyvateľov mesto Levoča a jeho blízkeho okolia. Preto si vážime každú jednu individuálnu iniciatívu obyvateľov tak mestskej časti Levočské Lúky, ako aj ostatných obyvateľov mesta Levoča, a to formou ich dobrovoľníckej pomoci pri zabezpečovaní  skupinových a komunitných aktivít centra alebo prispením k ich materiálnemu zabezpečeniu.     

Slavomír Valigurský, garant KC
 

20180411_143540.jpg

20180412_065910.jpg

20180412_070025.jpg

20180412_070241.jpg

20180412_070254.jpg

20180412_070432.jpg


 
 

Nominujte najlepších v cestovnom ruchu 2017Vytlačiť
 

Osobnost-CR-WEB-banner-4.jpg

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vyhlásila štvrtý ročník ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja. Verejnosť môže do konca novembra 2017 nominovať osobnosti, organizácie, produkty, zariadenia a zamestnancov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v kraji.

Hlavnou úlohou ocenení Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja je oceniť a motivovať ľudí, ktorí pracujú v cestovnom ruchu, pomáhajú pri jeho rozvoji a môžu byť vďaka svojim kvalitám vzorom pre ostatných. Organizátorom ocenenia je KOCR Severovýchod Slovenska.

„Opäť vyzývame širokú verejnosť, aby nám predstavila inšpiratívne produkty, kvalitné zariadenia a ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v Prešovskom kraji. Chceme oceniť tých, ktorí sú prínosom v tejto oblasti a môžu byť príkladom a inšpiráciou pre kolegov, mladých nasledovníkov, odbornú i laickú verejnosť,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Nominácie je možné navrhnúť v týchto kategóriách:

I. Osobnosť cestovného ruchu: (rozhodne odborná komisia)
A) Celoživotný prínos v oblasti CR
B) Rozvoj CR v samospráve
C) Vzdelávanie v oblasti CR
D) Podnikanie v oblasti CR

II. NAJ produkt CR (rozhodne odborná komisia a jeden produkt vyberie aj verejnosť v online hlasovaní)

III. NAJ zariadenie CR: (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
A) NAJ kultúrne zariadenie 
B) NAJ zábavné/relaxačné zariadenie
C) NAJ informačné zariadenie CR
D) NAJ ubytovacie zariadenie
E) NAJ reštaurácia
F) NAJ kaviareň, bar, čajovňa

IV. NAJ zamestnanec CR (rozhodne verejnosť v online hlasovaní)
Do kategórie patria zamestnanci v oblasti služieb v CR (kuchár/ka, čašník/čka, barista/tka, barman/ka, someliér/ka, recepčný/á a sprievodcovia/informátori v turistických a kultúrnych zariadeniach).


Navrhovateľ nominácie ostáva anonymný. 
Kontaktný formulár na nominácie a podmienky nominovania

Viac TU


Rozhodne porota aj verejnosť

Z nominácií vyberie víťazné osobnosti a produkty odborná porota. Najlepšie zariadenia, zamestnancov a jeden najobľúbenejší produkt vyberie verejnosť v online hlasovaní od 14. decembra 2017 do 14. januára 2018 (23:59 hod.).

Nominácie je možné zasielať do 30. novembra 2017 poštou na adresu KOCR Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov alebo mailom na adresu media@severovychod.sk. Navrhovateľov nominácií nezverejňujeme. 

„Už samotná nominácia je pre zariadenia, produkty i zamestnancov určitou satisfakciou, zviditeľnením. O anketu a ocenenie je veľký záujem zo strany verejnosti a médií,“ doplnil Janoško.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 25. januára 2018 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Incheba Expo v Bratislave v expozícii Prešovského kraja. 


 
 
Položky 1-5 z 51


Deutch version
English version
Úvodná stránka