Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná

Legalizácia staviebVytlačiť
 

Mestský úrad v Levoči informuje obyvateľov mesta o začatí procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta a kontrolu všetkých nelegálnych stavieb postavených na území mesta bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu.

S využitím dostupného programového vybavenia a všetkých informačných prostriedkov budú zamestnanci mestského úradu preverovať celé katastrálne územie mesta a na základe obhliadky identifikovať jednotlivé prípady, v ktorých došlo k záberu mestských pozemkov v rozpore so zákonom. Mesto následne vyzve osoby, ktoré takýmto spôsobom užívajú mestské pozemky na majetkoprávne vysporiadanie, v rámci ktorého bude preverená aj existencia nelegálnych stavieb na dotknutých pozemkoch, ako aj na pozemkoch v ich vlastníctve. Ide napríklad o garáže, letné kuchyne, drevárne, prístrešky, oplotenia, ktoré boli zrealizované bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu. Pri dodatočnom povolení stavby je potrebné doložiť doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania. Verejný záujem sú súhlasné stanoviská dotknutých orgánov, mesta a správcov inžinierskych sietí. Vlastník stavby preukáže na základe výpisu z listu vlastníctva, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou, alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo. V prípade, že nelegálna stavba je postavená na pozemku, ktorý je na liste vlastníctva vedený ako záhrada, orná pôda a nie zastavané plochy a nádvoria je potrebné vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Vlastník stavby predloží aj dokumentáciu skutočného realizovania stavby, t.j. zjednodušenú dokumentáciu (pasport stavby).

Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby alebo nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

Mestský úrad bude ďalej zisťovať aj súlad údajov uvedených v priznaní k dani z nehnuteľnosti so skutočným stavom nehnuteľností daňovníkov na území mesta. Pri nehnuteľnostiach dochádza u daňovníkov nielen k zmene vlastníctva nehnuteľností, ale aj k prístavbe alebo nadstavbe nehnuteľností, k výstavbe drobných stavieb alebo spevnených plôch. Aj takéto zmeny je potrebné oznamovať v priznaní k dani z nehnuteľností. Zamestnanci mestského úradu budú za pomoci programového vybavenia a fyzickými obhliadkami nehnuteľností kontrolovať správnosť údajov uvedených v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností. Na základe uvedeného Mestský úrad v Levoči vyzýva všetkých obyvateľov mesta, ktorí neoprávnene užívajú pozemky vo vlastníctve mesta, aby sa čo najskôr obrátili na mestský úrad so žiadosťou o majetkoprávne vysporiadanie. Mestský úrad ďalej vyzýva vlastníkov všetkých nelegálnych stavieb, ktoré boli zrealizované bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebnému úradu, aby si svoje stavby zlegalizovali. V opačnom prípade sa vystavujú riziku udelenia pokuty v hornej hranici. Mestský úrad v Levoči zároveň vyzýva občanov, aby si overili správnosť údajov uvedených v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností a prípadné rozdiely nahlásili oddeleniu finančnému.

Zamestnanci mestského úradu poskytnú všetku potrebnú súčinnosť s cieľom úplného zlegalizovania užívania nehnuteľností.

Kontaktné údaje:

 • Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností:
  Odd. majetkové Mestského úradu v Levoči,
  Mgr. Martin Drahomirecký, 053 / 451 2436, kl. 122,
  martin.drahomirecky@levoca.sk
 • Legalizácia stavieb: Odd. investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, Stavebný úrad Mestského úradu v Levoči,
  Ing. Alžbeta Pitoráková, 053 / 451 2436, kl. 107,
  alzbeta.pitorakova@levoca.sk
 • Overenie správnosti údajov k dani z nehnuteľností: Odd. finančné Mestského úradu v Levoči,
  Mgr. Ľuboš Kamenický, 053 / 451 2436, kl. 110,
  lubos.kamenicky@levoca.sk

 
 


Deutch version
English version
Úvodná stránka